HFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000697910
Numer REGON: 634521521
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-11-04
Sygnatura akt[RDF/360327/21/187]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. SIELSKA nr domu 6 nr lokalu 12 kod pocztowy 60-129 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2021-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.07.2017 R., REP. A NR 4574/2017 NOTARIUSZ WITOLD DUCZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU2017-10-31 do dziś
212.03.2018 R., REP. A NR 1948/2018 NOTARIUSZ KAROL BARAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. IŁŁAKOWICZÓWNY 17/2 -DODANO § 7 UST. 2A2018-07-22 do dziś
312.07.2019 R. ZMIENIONO § 6 UST. 1 AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA WITOLDA DUCZMALA KANCELARIA NOTARIALNA POZNAŃ, REP. A NR 5931/20192019-11-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-10-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE HOME FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W HFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI HOME FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODJĘTA W DNIU 31 LIPCA 2017 R.2017-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHOME FINANCIAL SERVICES, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2017-10-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000175994 2017-10-31 do dziś
5. Numer REGON6345215212017-10-31 do dziś
6. Numer NIP77922170252017-10-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3671852802017-10-31 do dziś
4. Numer KRS0000676124 2017-10-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINOWSKA2017-10-31 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2017-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-10-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-10-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-10-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-10-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-10-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.500,00 ZŁ2017-10-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego99.007,46 ZŁ2018-07-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2017-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego99.007,46 ZŁ2018-07-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2017-10-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINOWSKI2017-10-31 do dziś
2. ImionaJACEK PIOTR2017-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-10-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-10-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-10-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-10-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-10-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2017-10-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego89.106,71 ZŁ2018-07-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2017-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego89.106,71 ZŁ2018-07-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2017-10-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ2017-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3671852802017-10-31 do dziś
4. Numer KRS0000676124 2017-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-11-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-11-04 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-11-04 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-11-04 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-11-04 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-11-04 do dziś
677 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2019-11-04 do dziś
733 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2019-11-04 do dziś
846 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2019-11-04 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.05.2019 okres OD 31.10.2017 DO 31.12.20172019-05-07 do dziś
2data złożenia 21.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-21 do dziś
3data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
4data złożenia 04.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-11-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.10.2017 DO 31.12.20172019-05-07 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-21 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów