SOLUTIONS 30 WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000697618
Numer REGON: 368449829
Numer NIP: 7010719771
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-10-02
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2024-04-16
Sygnatura akt[RDF/595676/24/847]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSOLUTIONS 30 WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-10-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIEDLCE gmina SIEDLCE miejscowość SIEDLCE2021-06-01 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEDLCE ulica UL. TERESPOLSKA nr domu 12 kod pocztowy 08-110 poczta SIEDLCE kraj POLSKA 2021-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.09.2017 R.2017-10-02 do dziś
207.10.2019R., REP. A NR 6618/2019, NOTARIUSZ MARCIN MIERZWA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONA ZOSTAŁA DOTYCHCZASOWA TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI OD §1 DO §17, NADANO NOWĄ TREŚĆ UMOWIE SPÓŁKI OD §1 DO §122019-11-05 do dziś
306.02.2020R., REP. A NR 1467/2020, NOTARIUSZ MARCIN MIERZWA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 9 UST.12, § 10 UST.7.2020-03-06 do dziś
405.05.2021 R., REPERTORIUM A NR 5633/2021, NOTARIUSZ MARCIN MIERZWA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA: §2; §9 UST. 3; §9 UST. 17.2021-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-10-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-10-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOLUTIONS 30 HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3842945502019-11-05 do dziś
4. Numer KRS0000802089 2019-11-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2019-11-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-11-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2021-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-10-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Z ZASTRZEŻENIEM ŻE PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 1.000.000 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH), ZAŚ KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 300.000 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH).2020-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLEIN2022-10-17 do dziś
2. ImionaADAM2022-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-10-17 do dziś
PREZES ZARZĄDU2023-10-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAWA2020-03-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH STANISŁAW2020-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2019-11-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-11-05 do dziś
295 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2019-11-05 do dziś
395 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2019-11-05 do dziś
433 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2019-11-05 do dziś
542 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-11-05 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-11-05 do dziś
761 TELEKOMUNIKACJA2019-11-05 do dziś
871 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-07 do dziś
2data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
3data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
4data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
5data złożenia 20.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-20 do dziś
6data złożenia 16.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-16 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-20 do dziś
4OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-07 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-20 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-07 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-20 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów