LA BOUQUET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000697409
Numer REGON: 368384834
Numer NIP: 6080112789
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-09-29
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2024-06-29
Sygnatura akt[RDF/632392/24/4]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA BOUQUET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-09-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PLESZEWSKI gmina PLESZEW miejscowość PLESZEW2017-09-29 do dziś
2. Adresmiejscowość PLESZEW ulica UL. H. WIENIAWSKIEGO nr domu 15 kod pocztowy 63-300 poczta PLESZEW kraj POLSKA 2017-09-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejLABOUQUET.POLSKA@GMAIL.COM2017-09-29 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.LABOUQUET.PL2017-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.09.2017R.2017-09-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-09-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-09-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMANIAK2017-09-29 do dziś
2. ImionaEWELINA JADWIGA2017-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2017-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOLL2017-09-29 do dziś
2. ImionaMACIEJ JERZY2017-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2017-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-09-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-09-29 do dziś
247 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-09-29 do dziś
347 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-09-29 do dziś
447 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-09-29 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-09-29 do dziś
655 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2017-09-29 do dziś
761 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2017-09-29 do dziś
861 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2017-09-29 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.02.2020 okres OD 07.02.2018 DO 31.12.20182020-02-27 do dziś
2data złożenia 06.03.2020 okres OD 29.09.2017 DO 31.12.20182020-03-06 do dziś
3data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 18.06.20192020-09-29 do dziś
4data złożenia 29.09.2020 okres OD 19.06.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
5data złożenia 27.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
6data złożenia 10.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
7data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
8data złożenia 29.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.02.2018 DO 31.12.20182020-02-27 do dziś
2OD 19.06.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 18.06.20192020-09-29 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.02.2018 DO 31.12.20182020-02-27 do dziś
2OD 29.09.2017 DO 31.12.20182020-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji19.06.2019R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/2019, NOTARIUSZ EWELINA SZPUNT-ANDRZEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PLESZEWIE, REP. A NR 5849/2019.,2019-09-27 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE KAŻDY LIKWIDATOR2019-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSZYMANIAK2019-09-27 do dziś
2. ImionaEWELINA2019-09-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności19.06.2019R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/2019, NOTARIUSZ EWELINA SZPUNT-ANDRZEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PLESZEWIE, REP. A NR 5849/2019.,2019-09-27 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów