AOT ENERGY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000696963
Numer REGON: 368413122
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-10-21
Sygnatura akt[RDF/266843/20/205]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAOT ENERGY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-09-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-09-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 65 A nr lokalu 52 kod pocztowy 01-355 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-01-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejADMIN.SERVICES.PL@AOTENERGY.COM2017-09-28 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.AOTENERGY.COM2017-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.08.2017 R., REP. A NR 5058/2017, NOTARIUSZ MIROSŁAW KUPIS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2017-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-09-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-09-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAOT GAS HOLDING LTD. Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI ZUG, SZWAJCARIA2017-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ2017-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-09-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2017-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2017-09-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-09-28 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-09-28 do dziś
370 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-09-28 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-09-28 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2019 okres OD 28.09.2017 DO 31.12.20182019-06-22 do dziś
2data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
3data złożenia 14.10.2020 okres OD 03.01.2020 DO 30.09.20202020-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.09.2017 DO 31.12.20182019-06-22 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
3OD 03.01.2020 DO 30.09.20202020-10-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.09.2017 DO 31.12.20182019-06-22 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
3OD 03.01.2020 DO 30.09.20202020-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 03.01.2020R., POD FIRMĄ AOT ENERGY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE ROZWIĄZANIA I LIKWIDACJI SPÓŁKI, NOTARIUSZ MATEUSZ PALKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 69/2020, 03.01.20202020-01-22 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE LIKWIDATOR2020-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoDROGOŃ2020-01-22 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ BRUNON2020-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 03.01.2020R., POD FIRMĄ AOT ENERGY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE ROZWIĄZANIA I LIKWIDACJI SPÓŁKI, NOTARIUSZ MATEUSZ PALKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 69/2020, 03.01.20202020-01-22 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów