BUSZCZAK ROGALA SOKOŁOWSKI CAPITAL INVESTMENTS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000696907
Numer REGON: 300722511
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-10-02
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-03-16
Sygnatura akt[RDF/280469/21/348]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-10-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 300722511 NIP 77730307162017-10-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSZCZAK ROGALA SOKOŁOWSKI CAPITAL INVESTMENTS SPÓŁKA JAWNA2017-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-10-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SUCHY LAS miejscowość ZŁOTNIKI2017-10-02 do dziś
2. Adresmiejscowość ZŁOTNIKI ulica UL. KRZEMOWA nr domu 1 kod pocztowy 62-002 poczta SUCHY LAS kraj POLSKA 2017-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.08.2017 R.2017-10-02 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 01.01.2020 R. - ZMIANA §4 UMOWY2020-03-10 do dziś
3ZMIANA § 8, § 13 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 11 LIPCA 2020 R.2020-09-24 do dziś
417.11.2020 R., ZMIANA § 82020-12-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-10-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-10-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI „BCC OUTSOURCING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZYWCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „BCC OUTSOURCING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NR 1 O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 04.08.2017 R. (AKT NOTARIALNY REP. A NR 3563/2017), PODJĘTEJ JEDNOMYŚLNIE PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW „BCC OUTSOURCING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BCC OUTSOURCING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA,2017-10-02 do dziś
3. Numer w rejestrze0000295230 2017-10-02 do dziś
5. Numer REGON3007225112017-10-02 do dziś
6. Numer NIP77730307162017-10-02 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSZCZAK2017-10-02 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ ANDRZEJ2017-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-10-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-10-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGALA2017-10-02 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2017-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-10-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-10-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-10-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-10-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKOŁOWSKI2017-10-02 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2017-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-10-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-10-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-10-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-10-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-10-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE2020-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSZCZAK2017-10-02 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ ANDRZEJ2017-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGALA2017-10-02 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2017-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKOŁOWSKI2017-10-02 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2017-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-10-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-10-02 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2017-10-02 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2017-10-02 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-10-02 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-10-02 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-10-02 do dziś
701 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2020-03-10 do dziś
801 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2020-03-10 do dziś
901 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH2020-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.02.2018 okres OD 02.10.2017 DO 31.12.20172018-03-02 do dziś
2data złożenia 13.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 01.10.20172018-03-19 do dziś
3data złożenia 11.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-11 do dziś
4data złożenia 10.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-10 do dziś
5data złożenia 16.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-16 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-11 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.10.2017 DO 31.12.20172018-03-02 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 01.10.20172018-03-19 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-11 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-10 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 01.10.20172018-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów