„ASTIM AQACO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000696867
Numer REGON: 160034199
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-09-28
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-07-30
Sygnatura akt[RDF/229729/20/198]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 160034199 NIP 74919831092017-09-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTIM AQACO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-09-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI gmina KĘDZIERZYN-KOŹLE miejscowość KĘDZIERZYN-KOŹLE2017-09-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KĘDZIERZYN-KOŹLE ulica UL. BRATKÓW nr domu 21 kod pocztowy 47-224 poczta KĘDZIERZYN-KOŹLE kraj POLSKA 2019-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.09.2017R. KN W. MYGA, I. FRĄSZCZAK W OPOLU, REP. A NR 9067/20172017-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-09-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-09-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-09-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePOWSTANIE SPÓŁKI NASTĄPIŁO POPRZEZ PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ASTIM SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ MIGOŃ I JULITA MOGOŃ Z SIEDZIBĄ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ „ASTIM AQACO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ASTIM SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ MIGOŃ I JULITA MOGOŃ Z SIEDZIBĄ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU Z DNIA 18.09.2017R. (AKT NOTARIALNY REP. A NR 9064/2017, KN W. MYGA, I. FRĄSZCZAK W OPOLU). WSPÓLNIK MICHAŁ MIGOŃ: MICHAŁ MIGOŃ PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ASTIM MICHAŁ MIGOŃ, NIP: 7491878424, REGON: 160317709. WSPÓLNIK JULITA MIGOŃ: JULITA MIGOŃ PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ASTIM JULITA MIGOŃ, NIP: 6922224001, REGON: 3601483242017-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ASTIM SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ MIGOŃ I JULITA MOGOŃ,2017-09-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA,2017-09-28 do dziś
5. Numer REGON1600341992017-09-28 do dziś
6. Numer NIP74919831092017-09-28 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIGOŃ2017-09-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ STANISŁAW2017-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2017-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIGOŃ2017-09-28 do dziś
2. ImionaJULITA2017-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2017-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-09-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2017-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIGOŃ2017-09-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ STANISŁAW2017-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-09-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMIGOŃ2018-03-15 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW JÓZEF2018-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-03-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-09-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy127 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2017-09-28 do dziś
228 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2017-09-28 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2017-09-28 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-09-28 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-09-28 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2017-09-28 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2017-09-28 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2017-09-28 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2018 okres OD 28.09.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
2data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
3data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
4data złożenia 30.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 28.09.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.09.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.09.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów