PCS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000696580
Numer REGON: 368361201
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-03
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-07-03
Sygnatura akt[RDF/218287/20/329]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPCS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-01-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-09-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-09-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 54 nr lokalu 11 kod pocztowy 00-818 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.08.2017 R., PRZED NOTARIUSZEM MARIUSZEM SOCZYŃSKIM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. RZYMOWSKIEGO 34, REP. A NR 7458/2017.2017-09-26 do dziś
228.09.2018R., REP. A NR 9199/2018, NOTARIUSZ HUBERT PERYCZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §16 UMOWY SPÓŁKI2018-11-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-09-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-09-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYNIAK2017-09-26 do dziś
2. ImionaMARCEL PIOTR2017-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2017-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁEK2018-11-22 do dziś
2. ImionaMACIEJ JÓZEF2018-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ.2018-11-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport15000,00 ZŁ2017-09-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2017-09-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2017-09-26 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-09-26 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-09-26 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-09-26 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2017-09-26 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-09-26 do dziś
781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2017-09-26 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2017-09-26 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2018-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2019 okres OD 31.08.2017 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
2data złożenia 03.07.2020 okres OD 03.12.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.08.2017 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
2OD 03.12.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.08.2017 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
2OD 03.12.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiPRZED NOTARIUSZEM TOMASZ KARŁOWSKI PODJĘTO UCHWAŁĘ NR 2 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, REP.A NR 10520/2019, 02.12.20192020-01-13 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO SKŁADANIA I DO PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z LIKWIDATORÓW JEDNOOSOBOWO.2020-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoMAŁEK2020-01-13 do dziś
2. ImionaMACIEJ JÓZEF2020-01-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-13 do dziś
21. NazwiskoMATYNIAK2020-01-13 do dziś
2. ImionaMARCEL PIOTR2020-01-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościW DNIU 02.12.2019 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, NOTARIUSZ TOMASZ KARŁOWSKI, PODJĘTO UCHWAŁĘ NR 2 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, REP.A NR 10520/2019, 02.12.20192020-01-13 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów