DOFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000696379
Numer REGON: 368326370
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-09-22
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2019-03-28
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/3167/19/75]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-09-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina PABIANICE miejscowość PABIANICE2019-03-28 do dziś
2. Adresmiejscowość PABIANICE ulica UL. MOKRA nr domu 11 nr lokalu 14 kod pocztowy 95-200 poczta PABIANICE kraj POLSKA 2019-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125 LIPCA 2017 R., NOTARIUSZ RADOSŁAW BIŃCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ZDUŃSKIEJ WOLI, REP. A NR 3436/2017,2017-09-22 do dziś
201.02.2019 R., NOTARIUSZ GRAŻYNA RYMDEJKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP A NR 452/2019, ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI2019-03-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-09-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-09-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2017-09-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODZIAŁ POPRZEZ WYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ I PRZENIESIENIE GO NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ W TRYBIE ART. 529 § 1 PKT 4 KSH NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 25 LIPCA 2017 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA RADOSŁAWA BIŃCZYCKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI, REP. A NR 3432/172017-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-22 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyKRAJOWY REJESTR SĄDOWY2017-09-22 do dziś
3. Numer w rejestrze0000146595 2017-09-22 do dziś
5. Numer REGON7315914002017-09-22 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIADCHENKO2019-03-28 do dziś
2. ImionaILIA2019-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ2019-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-03-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2017-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-09-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO.2017-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIADCHENKO2019-03-28 do dziś
2. ImionaILIA2019-03-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-09-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2017-09-22 do dziś
246 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2017-09-22 do dziś
347 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-09-22 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-09-22 do dziś
577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-09-22 do dziś
633 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2017-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów