EXILAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000696373
Numer REGON: 368792728
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-02-12
Sygnatura akt[RDF/188643/20/517]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXILAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-11-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2017-11-21 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. KATOWICKA nr domu 39B nr lokalu 16 kod pocztowy 45-061 poczta OPOLE kraj POLSKA 2019-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.08.2017R. ZASTĘPCA NOTARIALNY ALEKSANDRA RESPONDEK ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA MYGI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W. MYGA I.FRĄSZCZAK SPÓŁKA PARTNERSKA W OPOLU, REP. A NR 8142/2017 15.11.2017R. NOTARIUSZ IGOR FRĄSZCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W. MYGA I.FRĄSZCZAK SPÓŁKA PARTNERSKA W OPOLU, REP. A NR 11007/2017 - ZMIENIONO § 1, § 9 UST. 1 LIT. A) ORAZ § 30 UST. 2 PKT 22017-11-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-11-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAMPKA2017-11-21 do dziś
2. ImionaADRIANA JADWIGA2017-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2017-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAMPKA2017-11-21 do dziś
2. ImionaZYGMUNT GUSTAW2017-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2017-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-11-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ORAZ PODEJMUJE DECYZJE W SPRAWACH ZASTRZEŻONYCH DLA WŁAŚCIWOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI.2017-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAMPKA2017-11-21 do dziś
2. ImionaADRIANA JADWIGA2017-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-11-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAMPKA2017-11-21 do dziś
2. ImionaZYGMUNT GUSTAW2017-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-11-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2017-11-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2017-11-21 do dziś
246 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2017-11-21 do dziś
346 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-11-21 do dziś
446 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2017-11-21 do dziś
546 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2017-11-21 do dziś
646 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2017-11-21 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.02.2020 okres OD 21.11.2017 DO 31.12.20182020-02-12 do dziś
2data złożenia 12.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-12 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 21.11.2017 DO 31.12.20182020-02-12 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.11.2017 DO 31.12.20182020-02-12 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.11.2017 DO 31.12.20182020-02-12 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów