GOŚCINIEC BOUTIQUE RESIDENCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000696348
Numer REGON: 368343841
Numer NIP: 5213795351
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-09-22
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-10-25
Sygnatura akt[RDF/567920/23/628]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGOŚCINIEC BOUTIQUE RESIDENCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-09-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-09-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 80/82 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.09.2017 R.2017-09-22 do dziś
2DNIA 22.09.2021 R., REP. A NR 17855/2021, NOTARIUSZ WIOLETA MAJCHRZAK-SAMSEL NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. WOŁOSKIEJ 16, ZMIENIONO § 2 I § 6 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU. DNIA 23.11.2021 R., REP. A NR 5477/2021, NOTARIUSZ MICHAŁ LORENC, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 18 LOK. 1, ZMIENIONO § 6 I § 16 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLIT UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU.2022-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-09-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-09-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJB INVESTMENT SOCIETE EN COMMANDITE SPECIALE (S.C.SP.)2022-05-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.000,00 ZŁ2023-03-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-03-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„AMP LOGISTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0162036472023-03-08 do dziś
4. Numer KRS0000054817 2023-03-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.000 ZŁ2023-03-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-03-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-09-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZCZUK2022-05-11 do dziś
2. ImionaJAN MAREK2022-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-05-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.09.2018 okres OD 22.09.2017 DO 31.12.20172018-09-25 do dziś
2data złożenia 04.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-04 do dziś
3data złożenia 20.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
4data złożenia 17.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-17 do dziś
5data złożenia 25.10.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-10-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.09.2017 DO 31.12.20172018-09-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-19 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-10-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.09.2017 DO 31.12.20172018-09-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-04 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów