„HEYKA CAPITAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000696133
Numer REGON: 368329166
Numer NIP: 5833264671
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-09-22
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-03-07
Sygnatura akt[RDF/370845/22/378]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HEYKA CAPITAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-09-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDZKI WSCHODNI gmina NOWOSOLNA miejscowość NATOLIN2019-04-24 do dziś
2. Adresmiejscowość NATOLIN nr domu 15 kod pocztowy 92-701 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2019-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.09.2017 R.,NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI,KANCEALRIA NOTARIUSZA TOMASZA BINKOWSKIEGO NOTARIUSZA JOANNA MILLER SPÓŁKA CYWILNA,UL. JANA UPHAGENA NR 21 LOK.3,80-237 GDAŃSK,REPERTORIUM A NR 13106/20172017-09-22 do dziś
219.02.2018 R., REPERTORIUM A NR 970/2018 EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY MARII KONOPNICKIEJ 5 LOKAL 10 ZMIANA §7,§10 UST.1,§10 UST.5,§15 UST.3,§16 UST.4,§17 PKT 2,§18 UST.2,§19 UMOWY SPÓŁKI2018-04-03 do dziś
310 KWIETNIA 2019 ROKU REPERTORIUM A NR 2395/2019 EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY MARII KONOPNICKIEJ NUMER 5 LOKAL 10 ZMIANA §3; § 16 UST.5; §19 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2019-04-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-09-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-09-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCISZEWSKI2021-11-30 do dziś
2. ImionaJANUARY ROMAN2021-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ2021-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCASTELLAR INVESTMENT GROUP LTD2021-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ2021-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-09-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ:PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJAKOWSKI2022-01-28 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2022-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJDZIŃSKA2022-01-28 do dziś
2. ImionaKAROLINA2022-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAKUŁA2017-09-22 do dziś
2. ImionaJÓZEF2017-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2018-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2019 okres OD 15.09.2017 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
2data złożenia 07.03.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-07 do dziś
3data złożenia 07.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.09.2017 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-07 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.09.2017 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-07 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów