INTEGRATED SOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000695813
Numer REGON: 368327204
Numer NIP: 9542782328
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-09-22
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-11-07
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/32127/23/724]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRATED SOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-09-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2017-09-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. BOLESŁAWA CHROBREGO nr domu 43 nr lokalu 159 kod pocztowy 40-881 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2020-03-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAdrespocztyelektronicznejKONTAKT@INTEGRATED.COM.PL2017-09-22 do dziś
4. Adres strony internetowejAdresstronyinternetowejWWW.INTEGRATED.COM.PL2017-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 23.08.2017 R., KANCELARIA NOTARIALNA S.C. ALEKSANDRA LESIAK, EWA SIWIŃSKA, UL. MŁYŃSKA 2, 40-098 KATOWICE, NOTARIUSZ ALEKSANDRA LESIAK, REP. A NR 7458/2017.2017-09-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-09-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-09-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEŚNIAK2017-09-22 do dziś
2. ImionaDAMIAN KRZYSZTOF2017-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ.2017-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCZAK2017-09-22 do dziś
2. ImionaPIOTR TOMASZ2017-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ.2017-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-09-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2017-09-22 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2017-09-22 do dziś
369 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2017-09-22 do dziś
470 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2017-09-22 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-09-22 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-09-22 do dziś
778 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2017-09-22 do dziś
878 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2017-09-22 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2017-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.07.2018 okres OD 22.09.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
2data złożenia 31.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
3data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.09.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.09.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 22 STYCZNIA 2021R. W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO. PROTOKÓŁ SPORZĄDZONY W DNIU 22 STYCZNIA 2021R. PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO WOJCIECHA TKOCZA, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA LESIAK, KATOWICE UL.PIASTOWSKA 1/3, REPERTORIUM A NR 765/2021 ,2021-02-22 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2021-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSZCZEŚNIAK2021-02-22 do dziś
2. ImionaDAMIAN KRZYSZTOF2021-02-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 22 STYCZNIA 2021R. W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO. PROTOKÓŁ SPORZĄDZONY W DNIU 22 STYCZNIA 2021R. PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO WOJCIECHA TKOCZA, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA LESIAK, KATOWICE UL.PIASTOWSKA 1/3, REPERTORIUM A NR 765/2021 ,2021-02-22 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów