FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „FURGAŁ” BARBARA, JERZY, MICHAŁ FURGAŁ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000695261
Numer REGON: 368294806
Numer NIP: 8711773195
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-03-03
Sygnatura akt[RDF/470666/23/467]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-09-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „FURGAŁ” BARBARA, JERZY, MICHAŁ FURGAŁ SPÓŁKA JAWNA2017-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-09-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat DĄBROWSKI gmina SZCZUCIN miejscowość SZCZUCIN2017-09-18 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZUCIN ulica UL. RUDNICKIEGO nr domu 3 kod pocztowy 33-230 poczta SZCZUCIN kraj POLSKA 2017-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.08.2017 R.2017-09-18 do dziś
230.12.2017R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 7 PKT 4,5 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RENATĘ RZEŹNIEWSKĄ-PAL, Z KAN. NOT. W SZCZUCINIE REP. A NR 3901/2017.2018-02-07 do dziś
310.04.2019R. - ZMIENIONO §62019-06-14 do dziś
4DATA ZMIANY UMOWY - 27.11.2019R. AKT NOTARIALNY REP. A 5119/2019 Z DNIA 27.11.2019 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BEATĘ NIENIEWSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ , UL. KOBIERZYŃSKA 98/62, 30-082 KRAKÓW NUMER ZMIENIONEJ JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ - ART. 7 PKT 42020-01-28 do dziś
5AKT NOTARIALNY REP. A NR 423/2020, Z DNIA 28.01.2020 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BEATĘ NIENIEWSKĄ , PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ, UL. KOBIERZYŃSKA 98/62, 30-382 KRAKÓW NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI2020-04-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURGAŁ2017-09-18 do dziś
2. ImionaBARBARA JOLANTA2017-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-09-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-09-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-09-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-09-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURGAŁ2017-09-18 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2017-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-09-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-09-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-09-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-09-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-09-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI, KTÓRYCH KONSEKWENCJĄ BYŁOBY POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA LUB WYDATKU PRZEKRACZAJĄCEGO 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA I PROKURENTA.2017-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURGAŁ2017-09-18 do dziś
2. ImionaBARBARA JOLANTA2017-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURGAŁ2017-09-18 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2017-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBEDNAREK FURGAŁ2019-06-14 do dziś
2. ImionaRENATA2019-06-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-06-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-09-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy131 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2017-09-18 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-09-18 do dziś
347 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-09-18 do dziś
447 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-09-18 do dziś
547 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-09-18 do dziś
647 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-09-18 do dziś
747 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-09-18 do dziś
847 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-09-18 do dziś
947 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-09 do dziś
2data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
3data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4data złożenia 03.03.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-03 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-09 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-03 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów