BOUTIQUE ESTATE CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁK KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000695201
Numer REGON: 368290286
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-09-15
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-12-13
Sygnatura akt[RDF/364099/21/955]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-09-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOUTIQUE ESTATE CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁK KOMANDYTOWA2017-09-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-09-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-09-15 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. POD STOKIEM nr domu 23A nr lokalu 4 kod pocztowy 30-236 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.08.2017 R., REP. A NR 5595/2017, NOTARIUSZ PIOTR LEWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LISZKACH2017-09-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-09-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁUSKI2017-09-15 do dziś
2. ImionaTOMASZ ZYGMUNT2017-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-09-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-09-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-09-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-09-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-09-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2017-09-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.960,00 ZŁ2017-09-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.960,00 ZŁ2017-09-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-09-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOUTIQUE ESTATE CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3674578212017-09-15 do dziś
4. Numer KRS0000681539 2017-09-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-09-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI2017-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOUTIQUE ESTATE CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3674578212017-09-15 do dziś
4. Numer KRS0000681539 2017-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-09-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-09-15 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-09-15 do dziś
377 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP.2017-09-15 do dziś
477 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2017-09-15 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.12.2021 okres OD 15.09.2017 DO 31.12.20172021-12-13 do dziś
2data złożenia 13.12.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-12-13 do dziś
3data złożenia 13.12.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.09.2017 DO 31.12.20172021-12-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-12-13 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.09.2017 DO 31.12.20172021-12-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-12-13 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów