ENERGGY SERVICEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000695175
Numer REGON: 368266709
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-09-14
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-05-30
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/11526/22/639]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGGY SERVICEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-09-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI2017-09-14 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2022-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.09.2017R.2017-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-09-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-09-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLIANSKA2017-09-14 do dziś
2. ImionaOLENA2017-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ2017-09-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPNYK2017-09-14 do dziś
2. ImionaYEVHEN2017-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ2017-09-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHPAK2017-09-14 do dziś
2. ImionaZORIANA2017-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2017-09-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-09-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLIANSKA2017-09-14 do dziś
2. ImionaOLENA2017-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-09-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHPAK2017-09-14 do dziś
2. ImionaZORIANA2017-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-09-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPNYK2017-09-14 do dziś
2. ImionaYEVHEN2017-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-09-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2017-09-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-09-14 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-09-14 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-09-14 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-09-14 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-09-14 do dziś
643 31 Z TYNKOWANIE2017-09-14 do dziś
743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2017-09-14 do dziś
843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2017-09-14 do dziś
943 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2017-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów