EN-ENERGIA IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000695025
Numer REGON: 368265704
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-09-14
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-06-06
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/12813/22/489]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEN-ENERGIA IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-09-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2017-09-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. KS. ŚCIEGIENNEGO nr domu 3 kod pocztowy 40-114 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2017-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.08.2017 R., NOTARIUSZ SATURNIN OCIESSA, KANCELARIA NOTARIALNA ŁUKASZ NOWAK, SATURNIN OCIESSA SPÓŁKA CYWILNA W SOSNOWCU PRZY UL. 3 MAJA 19, REPERTORIUM A NUMER 5852/20172017-09-14 do dziś
25.10.2017 R. REP. A NR 7754/2017, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SATURNINA OCIESSĘ, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SOSNOWCU PRZY UL. 3 MAJA 19; UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO. PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2017-11-28 do dziś
309.07.2019R. REPERTORIUM A NR 4402/2019, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SATURNINA OCIESSĘ PROWADZĄCEGO KANCELARIE NOTARIALNĄ W SOSNOWCU PRZY ULICU 3 MAJA 19 ZMIENIONO: 1. §14 UST.4 OTRZYMUJE NUMERACJĘ UST.5 2. §14 UST.5 PKT (ZMIENIONEJ NUMERACJI) OD 7) DO 20) POPRZEZ ZMIANĘ NUMERACJI OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIO NUMERACJĘ OD 8) DO 21) I PUNKTY 9),10),11),12),16),17),18) 3. §20 UST.1 PKT 4) 4. §20 UST.2 PKT 1) 5. §22 UST.1 6. §22 UST.1 PKT1) TIRET TRZECI 7. §22 UST.1 PKT 5) 8. §32 UST.1 PKT3) 9. §32 UST.2 PKT OD 12) DO 15) 10.§36 UST.1 11.§36 UST.2 12.§36 UST.2 PKT 1) USUNIĘTO: 1. §32 UST.1 PKT 4) DODANO: 1. §14 UST.4 (WEDŁUG NOWEJ NUMERACJI) 2. §14 UST.5 PKT 7) (WEDŁUG NOWEJ NUMERACJI) 3. §22 UST.22019-09-16 do dziś
417.09.2020R., REPERTORIUM NR 5662/2020, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SATURNINA OCIESSĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU PRZY ALEJI ZWYCIĘSTWA 7/1 ZMIENIONO: §22 UST.1 PKT.1, §24 UST.9.2020-10-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-09-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-09-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA2017-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2405246972017-09-14 do dziś
4. Numer KRS0000271562 2017-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały116 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5800,00 ZŁ2018-02-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-09-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5800,00 ZŁ2018-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-09-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.2017-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIDUCH2022-06-06 do dziś
2. ImionaTADEUSZ ALOJZY2022-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2018-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCIOSK2020-09-03 do dziś
2. ImionaPAULINA2020-09-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-03 do dziś
21. NazwiskoSZYDŁO CEGIELSKA2018-08-14 do dziś
2. ImionaJOANNA SABINA2018-08-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-14 do dziś
31. NazwiskoDURNAŚ2018-08-14 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2018-08-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-09-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2017-09-14 do dziś
238 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2017-09-14 do dziś
339 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2017-09-14 do dziś
442 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2017-09-14 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2017-09-14 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2017-09-14 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-09-14 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-09-14 do dziś
982 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.08.2017 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2data złożenia 05.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
3data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.08.2017 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów