FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA CEREMUGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-09-17 godz. 09:01:05
Numer KRS: 0000694908
Numer REGON: 368284825
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-09-15
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[RDF/536039/23/762]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA CEREMUGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-09-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat SUSKI gmina SUCHA BESKIDZKA miejscowość SUCHA BESKIDZKA2017-09-15 do dziś
2. Adresmiejscowość SUCHA BESKIDZKA ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 34 kod pocztowy 34-200 poczta SUCHA BESKIDZKA kraj POLSKA 2017-09-15 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAdrespocztyelektronicznejCEREMUGA.BIURO@GMAIL.COM2017-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.08.2017 REP A NR 1260/2017 NOTARIUSZ ELŻBIETA JUDASZ KANCELARIA NOTARIALNA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ2017-09-15 do dziś
229.12.2022 REP A NR 6307/2022 NOTARIUSZ JOANNA PACYGA KANCELARIA NOTARIALNA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ W DZIALE III UMOWY PO PAR. 8 WPROWADZA SIĘ PAR. 9, A TYM SAMYM ZMIENIONO NUMERACJĘ KOLEJNYCH PARAGRAFÓW SPÓŁKI ZGODNIE Z PORZĄDKIEM ROSNĄCYM.2023-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-09-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-09-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCEREMUGA2017-09-15 do dziś
2. ImionaRYSZARD FRANCISZEK2017-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7500 ZŁ2021-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCEREMUGA2017-09-15 do dziś
2. ImionaKAROL2017-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2017-09-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2017-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-09-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 50 000,00 ZŁ (PIEĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), A POWYŻEJ TEJ KWOTY UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.2017-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCEREMUGA2017-09-15 do dziś
2. ImionaRYSZARD FRANCISZEK2017-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-09-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCEREMUGA2019-07-16 do dziś
2. ImionaKAROL2019-07-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-07-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2017-09-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2017-09-15 do dziś
238 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2017-09-15 do dziś
338 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2017-09-15 do dziś
438 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2017-09-15 do dziś
546 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2017-09-15 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-09-15 do dziś
793 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.10.2018 okres OD 15.09.2017 DO 31.12.20172018-10-23 do dziś
2data złożenia 13.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-13 do dziś
3data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
4data złożenia 20.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-20 do dziś
5data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
6data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-13 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-20 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów