DOLMAT TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000694797
Numer REGON: 366981359
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-09-15
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2021-04-23
Sygnatura akt[RDF/287854/21/178]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-09-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 366981359 NIP 91120202542017-09-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLMAT TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-09-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-09-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina OLEŚNICA miejscowość OLEŚNICA2017-09-15 do dziś
2. Adresmiejscowość OLEŚNICA ulica UL. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA nr domu 1 kod pocztowy 56-400 poczta OLEŚNICA kraj POLSKA 2017-09-15 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAdrespocztyelektronicznejTRANSPORT@DOLMAT.PL2017-09-15 do dziś
4. Adres strony internetowejAdresstronyinternetowejWWW.DOLMAT-TRANS.COM.PL2017-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.08.2017R., NOTARIUSZ AGNIESZKA ŁOBODA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNICY, REP. A NR 5856/20172017-09-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-09-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-09-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA: DOLMAT TRANSPORT SP. Z O.O. W OLEŚNICY. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO W TRYBIE ART. 551 I NASTĘPNE K.S.H.; UCHWAŁA PRZEKSZTAŁCENIOWA: AKT NOTARIALNY Z DN. 17.08.2017R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ ŁOBODĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OLEŚNICY, UL. MIKOŁAJA REJA 11, REP. A NR 5850/2017.2017-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDOLMAT TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyKRAJOWY REJESTR SĄDOWY2017-09-15 do dziś
3. Numer w rejestrze0000671855 2017-09-15 do dziś
5. Numer REGON3669813592017-09-15 do dziś
6. Numer NIP91120202542017-09-15 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLMAT TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3669128842017-09-15 do dziś
4. Numer KRS0000671023 2017-09-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻACH2020-04-24 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2020-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-04-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-04-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-04-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-04-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100.428,49 ZŁ2020-04-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-09-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. JEŚLI KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEBĘDĄCA OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ, SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI OKREŚLA SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA.2017-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLMAT TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3669128842017-09-15 do dziś
4. Numer KRS0000671023 2017-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-09-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2017-09-15 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-09-15 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-09-15 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2017-09-15 do dziś
570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2017-09-15 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2017-09-15 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-09-15 do dziś
878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2017-09-15 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2017-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.04.2021 okres OD 15.09.2017 DO 31.12.20172021-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów