BUDICONS LIMITED SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000694768
Numer REGON: 368291446
Numer NIP: 5272820458
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-09-12
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-08-25
Sygnatura akt[RDF/325480/21/575]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-09-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDICONS LIMITED SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-09-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-09-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BIAŁA nr domu 4 nr lokalu 81 kod pocztowy 00-895 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130-08-2017R.2017-09-12 do dziś
212.12.2017R., NOTARIUSZ RAFAŁ WANDOR, KANCELARIA NOTARIALNA W RASZYNIE, REP.A NR 14131/2017, PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO §1-15, DODANO §16-18.2018-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-09-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUŁNOWSKI2017-09-12 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-09-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-09-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-09-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-09-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-09-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.900,00 ZŁ2017-09-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.900,00 ZŁ2017-09-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.900,00 ZŁ2017-09-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-09-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUŁNOWSKI2017-09-12 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-09-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-09-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-09-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-09-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-09-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.900,00 ZŁ2017-09-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.900,00 ZŁ2017-09-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.900,00 ZŁ2017-09-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-09-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDICONS LIMITED2018-02-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-09-12 do dziś
BUDICONS LIMITED2018-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2017-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-09-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-09-12 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-09-12 do dziś
343 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.07.2019 okres OD 12.09.2017 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
2data złożenia 25.08.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.09.2017 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów