OAZA MIESZKANIOWA A. TĘPIŃSKI K. RORBACH SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000694696
Numer REGON: 368282660
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-09-07
Sygnatura akt[RDF/237295/20/322]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-09-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaOAZA MIESZKANIOWA A. TĘPIŃSKI K. RORBACH SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2019-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-09-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2017-09-15 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO nr domu 164 kod pocztowy 15-167 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2017-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.08.2017 R.2017-09-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-09-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTĘPIŃSKI2017-09-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ARTUR2017-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-09-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-09-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-09-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-09-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRORBACH2017-09-15 do dziś
2. ImionaKLAUDIA2017-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-09-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-09-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-09-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-09-15 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-09-15 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-09-15 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-09-15 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-09-15 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.05.2018 okres OD 15.09.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
2data złożenia 08.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
3data złożenia 20.12.2019 okres OD 01.01.2019 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
4data złożenia 21.12.2019 okres OD 01.01.2019 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
5data złożenia 21.12.2019 okres OD 01.01.2019 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
6data złożenia 21.12.2019 okres OD 01.01.2019 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
7data złożenia 21.12.2019 okres OD 01.01.2019 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
8data złożenia 21.12.2019 okres OD 01.01.2019 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
9data złożenia 08.04.2020 okres OD 01.10.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
10data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.01.2020 DO 09.06.20202020-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.09.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 30.09.20192019-12-21 do dziś
9OD 01.10.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 09.06.20202020-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1, 30.09.20192019-12-16 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2019-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRORBACH2019-12-16 do dziś
2. ImionaKLAUDIA2019-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1, 30.09.20192019-12-16 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów