LA TRATTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-22 godz. 00:51:44
Numer KRS: 0000694633
Numer REGON: 368253635
Numer NIP: 9710725094
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-09-12
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2024-06-20
Sygnatura akt[RDF/619819/24/712]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA TRATTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-09-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GOSTYNIŃSKI gmina SANNIKI miejscowość STARY BARCIK2017-09-12 do dziś
2. Adresmiejscowość STARY BARCIK nr domu 8A kod pocztowy 09-540 poczta SANNIKI kraj POLSKA 2017-09-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejGRZEGORZJOZWIAK@ONET.EU2017-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.09.2017R.2017-09-12 do dziś
220.08.2018 R., REP. A NR 2571/2018, NOTARIUSZ ZOFIA BAŁDOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU. ZMIENIONO § 5: ZDANIE PIERWSZE OKREŚLONO JAKO PKT 1 I DODANO PKT 2 I 3. W § 11 DODANO PKT 3.2018-11-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-09-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-09-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓZWIAK2017-09-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ HENRYK2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyLICZBA UDZIAŁÓW: 360 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 36000,00 ZŁ2017-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUTERNICKA JÓZWIAK2017-09-12 do dziś
2. ImionaHONORATA2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyLICZBA UDZIAŁÓW: 40 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 4000,00 ZŁ2017-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego40000,00 ZŁ2017-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-09-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2017-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓZWIAK2017-09-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ HENRYK2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-09-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUTERNICKA JÓZWIAK2017-09-12 do dziś
2. ImionaHONORATA2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-09-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-09-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-09-12 do dziś
247 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-09-12 do dziś
347 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-09-12 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2017-09-12 do dziś
556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2017-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2018 okres OD 12.09.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
2data złożenia 05.01.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-01-05 do dziś
3data złożenia 06.01.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-06 do dziś
4data złożenia 28.01.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-01-28 do dziś
5data złożenia 28.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-28 do dziś
6data złożenia 20.06.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-06-20 do dziś
7data złożenia 20.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.09.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-01-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-06 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-01-28 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-28 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-06-20 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-01-05 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-01-28 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-28 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-06-20 do dziś
5OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów