BORPELLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000694050
Numer REGON: 368219673
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-08-03
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/17841/21/2]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORPELLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-09-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-09-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. WARSZTATOWA nr domu 3 kod pocztowy 53-014 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.08.2017 R., NOTARIUSZ ANNA KORTA-SZAREK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 2327/20172017-09-07 do dziś
219.06.2018 R., NOTARIUSZ BEATA ROZDOLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCLAWIU, UL. SOKOLNICZA 5/9, REP. A NR 2145/2018; ZMIENIONO: §5, §11, §13, §16, §17, §19 UMOWY SPÓŁKI2018-07-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-09-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWICZ2017-09-07 do dziś
2. ImionaBARBARA2017-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH2017-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNICZAK2021-08-03 do dziś
2. ImionaAGATA MONIKA2021-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2021-08-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-08-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKA2021-08-03 do dziś
2. ImionaIZABELA MAGDALENA2021-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2021-08-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-08-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-09-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNICZAK2021-08-03 do dziś
2. ImionaAGATA2021-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-08-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKA2019-01-11 do dziś
2. ImionaIZABELA MAGDALENA2019-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWICZ2017-09-07 do dziś
2. ImionaBARBARA2017-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOLEJNICZAK2019-04-16 do dziś
2. ImionaAGATA MONIKA2019-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-04-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-07-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 52 Z PRODUKCJA KLEJÓW2018-07-11 do dziś
222 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2018-07-11 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-07-11 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-07-11 do dziś
570 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2018-07-11 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-07-11 do dziś
770 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2018-07-11 do dziś
822 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2018-07-11 do dziś
913 96 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2018-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.06.2019 okres OD 07.09.2017 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
2data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
3data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.09.2017 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.09.2017 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów