ASTON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000693994
Numer REGON: 368370890
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-09-27
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-10-22
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/50649/20/536]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-09-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-09-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WRONIA nr domu 45 nr lokalu U2 kod pocztowy 00-870 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-09-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejASTONGROUPEUROPE@GMAIL.COM2019-03-22 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ASTONGROUPEUROPE.COM2019-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuASTON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W LEGNICY2019-03-22 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LEGNICA gmina LEGNICA miejscowość LEGNICA2019-03-22 do dziś
3. Adresmiejscowość LEGNICA ulica UL. ŻWIRKI I WIGURY nr domu 47 nr lokalu 1A kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2019-03-22 do dziś
21. Firma oddziałuASTON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE2019-03-22 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2019-03-22 do dziś
3. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO nr domu 7 nr lokalu 5 kod pocztowy 65-047 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2019-03-22 do dziś
31. Firma oddziałuASTON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BOBOLICACH2019-03-22 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIŃSKI gmina BOBOLICE miejscowość BOBOLICE2019-03-22 do dziś
3. Adresmiejscowość BOBOLICE ulica UL. LANGIEWICZA nr domu 8 kod pocztowy 76-020 poczta BOBOLICE kraj POLSKA 2019-03-22 do dziś
41. Firma oddziałuASTON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OLSZTYNIE2019-03-22 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2019-03-22 do dziś
3. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. WARMIŃSKA nr domu 22 nr lokalu 8 kod pocztowy 10-545 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2019-03-22 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1SPÓŁKA POWOŁANA AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ RENTATĘ IZDEBSKĄ-SKWARĘ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE W DNIU 19.07.2017R., REP. A NR 5699/20172017-09-27 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DN. 22.03.2018R., REP. A NR 3010/2018, NOTARIUSZ ROBERT KUSKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §5, §6 UST.1, §7 UST.12018-05-22 do dziś
311.02.2019 R., REP. A NR 1926/2019, RENATA IZDEBSKA-SKWARA, KANCELARIA NOTARIALNA RENATA IZDEBSKA-SKWARA ROBERT KUSKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, ZMIANA § 52019-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-09-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-09-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAK2017-09-27 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MICHAŁ2018-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.950,00 ZŁ2018-05-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-09-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2018-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-09-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAK2017-09-27 do dziś
2. ImionaRAFAL MICHAL2017-09-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-09-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-09-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2017-09-27 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-09-27 do dziś
382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2017-09-27 do dziś
459 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2017-09-27 do dziś
574 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2017-09-27 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-09-27 do dziś
778 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2018-05-22 do dziś
878 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2018-05-22 do dziś
978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2018-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.09.2017 DO 31.12.20182019-08-06 do dziś
2data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.09.2017 DO 31.12.20182019-08-06 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów