LA PLATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000693946
Numer REGON: 870264604
Numer NIP: 8791002837
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-09-14
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2024-07-01
Sygnatura akt[RDF/635700/24/758]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-09-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA PLATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-09-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-09-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-09-14 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. BOLESŁAWA KRYSIEWICZA nr domu 3 nr lokalu 28 kod pocztowy 61-825 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2022-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.06.2017 R., REP. A NR 1729/2017, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU UL. DZIAŁYŃSKICH 9/6, NOTARIUSZ DOROTA TUPAJ,2017-09-14 do dziś
221.09.2020R., REP. A NR 3409/2020, KANCELARIA NOTARIALNA DOROTA TUPAJ, UL. DZIAŁYŃSKICH 9/6, 61-727 POZNAŃ,NOTARIUSZ DOROTA TUPAJ, ZMIENIONO § 2 PODPUNKT 2.1 UMOWY SPÓŁKI.2020-10-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-09-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-09-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ: LA PLATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BEATA I SŁAWOMIR WASIOTA SPÓŁKA CYWILNA NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 02.06.2017 R. AKT NOTARIALNY - REP. A NR 1724/2017, KANCELARIA NOTARIALNA DOROTA TUPAJ W POZNANIU. WSPÓLNICY: BEATA WASIOTA „BEATA I SŁAWOMIR WASIOTA LA PLATA SPÓŁKA CYWILNA” NIP: 8791180349, „BEATA I SŁAWOMIR WASIOTA LA PLATA SPÓŁKA CYWILNA” NIP: 8791180378, LA PLATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, KRS 00006496572017-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaLA PLATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BEATA I SŁAWOMIR WASIOTA SPÓŁKA CYWILNA2017-09-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-09-14 do dziś
5. Numer REGON8702646042017-09-14 do dziś
6. Numer NIP87910028372017-09-14 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLA PLATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3659808662017-09-14 do dziś
4. Numer KRS0000649657 2017-09-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASIOTA2017-09-14 do dziś
2. ImionaBEATA MARIA2017-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-09-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-09-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-09-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-09-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-09-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2017-09-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2017-09-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2017-09-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-09-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASIOTA2017-09-14 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JACEK2017-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-09-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-09-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-09-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-09-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-09-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2017-09-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2017-09-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2017-09-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-09-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-09-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY JEST WIELU KOMPLEMENTARIUSZY PRAWO REPREZENTOWANIA PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI Z OSOBNA.2017-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLA PLATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3659808662017-09-14 do dziś
4. Numer KRS0000649657 2017-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2017-09-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-09-14 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-09-14 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-09-14 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2017-09-14 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-09-14 do dziś
647 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-09-14 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-10-21 do dziś
855 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-10-21 do dziś
955 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2020-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2019 okres OD 14.09.2017 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
2data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
3data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4data złożenia 24.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-24 do dziś
5data złożenia 01.07.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.09.2017 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-24 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-04-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów