LABOR JOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000693944
Numer REGON: 368232024
Numer NIP: 6272753171
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-09-11
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2024-03-01
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/6260/24/568]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABOR JOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-09-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CHORZÓW gmina CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2017-09-11 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica UL. WOLNOŚCI nr domu 86 nr lokalu 1 kod pocztowy 41-500 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2020-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.07.2017 R., NOTARIUSZ AGATA JUCHA KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 11/1, REP. A NR 2370/20172017-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-09-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-09-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONOPKO2017-09-11 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JULIAN2017-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2022-11-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2022-11-25 do dziś
2. ImionaROBERT2022-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2022-11-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-11-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-09-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYNIAK2024-03-01 do dziś
2. ImionaDAWID2024-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-03-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2024-03-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-03-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2022-11-25 do dziś
2. ImionaROBERT2022-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-11-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKONOPKO2017-09-11 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JULIAN2017-09-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-09-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-09-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2017-09-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2017-09-11 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-09-11 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-09-11 do dziś
464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2017-09-11 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-09-11 do dziś
669 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-09-11 do dziś
773 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-09-11 do dziś
874 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2017-09-11 do dziś
972 2 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2017-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2018 okres OD 11.09.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
2data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
3data złożenia 19.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-19 do dziś
4data złożenia 14.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-14 do dziś
5data złożenia 25.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
6data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.09.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-19 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-14 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.09.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-19 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-14 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów