TEOFILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000693920
Numer REGON: 368238251
Numer NIP: 5252722273
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-09-06
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-09-23
Sygnatura akt[RDF/242260/20/48]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTEOFILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-09-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat WĄBRZESKI gmina KSIĄŻKI miejscowość KSIĄŻKI2018-09-20 do dziś
2. Adresmiejscowość KSIĄŻKI ulica UL. ŚWIERKOWA nr domu 2 nr lokalu 2 kod pocztowy 87-222 poczta KSIĄŻKI kraj POLSKA 2018-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.08.2017R., REP. A NR 4109/2017, NOTARIUSZ ANETA ORYCZK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2017-09-06 do dziś
231.10.2017, REP.A NR 5860/2017, NOTARIUSZ MILENA STEMPIEŃ-JACHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §2 UST.1 I UST.2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2017-11-30 do dziś
308.12.2017R., REP.A NR 6489/2017, NOTARIUSZ MILENA STEMPIEŃ-JACHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANO §11 UST.52018-01-10 do dziś
402.07.2018R., REP.A NR 3580/2018, NOTARIUSZ ANETA ORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §2 UST. 1 I 2; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY SPÓŁKI. 02.08.2018R., REP.A NR 4170/2018, NOTARIUSZ MILENA STEMPIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §2 UST.3; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY SPÓŁKI.2018-09-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-09-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-09-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁECKI2018-09-20 do dziś
2. ImionaJERZY PIOTR2018-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2018-09-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-09-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-09-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO2017-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁECKI2018-09-20 do dziś
2. ImionaJERZY PIOTR2018-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-09-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-09-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2017-09-06 do dziś
263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-09-06 do dziś
370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2017-09-06 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-09-06 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.11.2019 okres OD 06.09.2017 DO 31.12.20182019-11-30 do dziś
2data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.09.2017 DO 31.12.20182019-11-30 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów