APTEKA STERDYŃ TOMASZ KOLANEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000693651
Numer REGON: 368321673
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-09-19
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-03-17
Sygnatura akt[RDF/280760/21/469]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-09-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA STERDYŃ TOMASZ KOLANEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-09-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOKOŁOWSKI gmina STERDYŃ miejscowość STERDYŃ2017-09-19 do dziś
2. Adresmiejscowość STERDYŃ ulica UL. PROF. KAZIMIERZA KRYSIAKA nr domu 10 kod pocztowy 08-320 poczta STERDYŃ kraj POLSKA 2017-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1- 16.05.2017 R., NOTARIUSZ PIOTR FLAGA, KANCELARIA NOTARIALNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM, REP. A NR 4690/2017, - 29.06.2017 R., NOTARIUSZ PIOTR FLAGA, KANCELARIA NOTARIALNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM, REP. A NR 6383/2017, ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI.2017-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-09-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLANEK2017-09-19 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW TADEUSZ2017-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-09-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-09-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-09-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-09-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-09-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000 ZŁ2017-09-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000 ZŁ2017-09-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000 ZŁ2017-09-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-09-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLANEK2017-09-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2017-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-09-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-09-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-09-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-09-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-09-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ.2017-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLANEK2017-09-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2017-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-09-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-09-19 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-09-19 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-09-19 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-09-19 do dziś
521 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2017-09-19 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-09-19 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-09-19 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2019 okres OD 19.09.2017 DO 31.12.20172019-07-15 do dziś
2data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3data złożenia 17.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-17 do dziś
4data złożenia 17.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.09.2017 DO 31.12.20172019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.09.2017 DO 31.12.20172019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów