BPR-PLASTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000693472
Numer REGON: 368194329
Numer NIP: 9662114813
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-09-05
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-04-05
Sygnatura akt[RDF/375111/22/329]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPR-PLASTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-09-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WOŁODYJOWSKIEGO nr domu 67A kod pocztowy 02-724 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.03.2017 R. W KN NOTARIUSZ MARTA SZYBKA W KRAKOWIE, REP. A NR 656/2017 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 14.07.2017 R. W KN NOTARIUSZ HANNA PIOTROWSKA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 4807/2017 ZMIENIONO § 2 UMOWY2017-09-05 do dziś
214.02.2022 R. W KN KAROLINY GÓŹDŹ W WARSZAWIE, REP. A NR 905/2022, ZMIENIONO § 2, § 32022-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-09-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-09-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURSEVICH2017-09-05 do dziś
2. ImionaALEKSANDR2017-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2017-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURSEVICH2017-09-05 do dziś
2. ImionaNATALLIA2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2017-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-09-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2017-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURSEVICH2017-09-05 do dziś
2. ImionaALEKSANDR2017-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-09-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURSEVICH2017-09-05 do dziś
2. ImionaNATALLIA2019-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-09-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2017-09-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2017-09-05 do dziś
225 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2017-09-05 do dziś
331 0 PRODUKCJA MEBLI2017-09-05 do dziś
432 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2017-09-05 do dziś
537 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2017-09-05 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-09-05 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-09-05 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-09-05 do dziś
971 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2017-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
2data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
3data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
4data złożenia 05.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
4OD 05.09.2017 DO 31.12.20172021-06-27 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
4OD 05.09.2017 DO 31.12.20172021-06-27 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów