HIDONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000693375
Numer REGON: 368593816
Numer NIP: 7252235410
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-10-25
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-12-15
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/72002/20/995]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIDONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-12-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-10-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-10-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KOPIŃSKA nr domu 31 nr lokalu 24 kod pocztowy 02-327 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-10-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAdrespocztyelektronicznejKONTAKT@HIDONE.COM2017-10-25 do dziś
4. Adres strony internetowejAdresstronyinternetowejWWW.HIDONE.COM2017-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.05.2017, REP A NR 763/2017 ZMIENIONY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 25.08.2017 R., REP A NR 1461/2017, NOTARIUSZ ANDRZEJ SIEROCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI.2017-10-25 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 14 LUTEGO 2019 R., REPERTORIUM A NUMER 573/2019, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE - EWĘ CZEKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ BĄBKA EWA CZEKAŁA SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE. ZMIANY WPROWADZONE DO UMOWY: - ZMIANA § 3 - SKREŚLENIE W § 13 UST. 1 PUNKTÓW OZNACZONYCH LITERAMI A), B) I C) I W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ZMIANA NUMERACJI POZOSTAŁYCH PUNKTÓW OZNACZONYCH LITERAMI D) ORAZ E) NA - ODPOWIEDNIO - A) I B) - ZMIANA § 14 UST. 2 - ZMIANA § 14 UST. 6 - SKREŚLENIE W § 21 UST. 3 PKT OZNACZONEGO LITERĄ I) - ZMIANA § 22 UST. 1 - DODANIE W § 22 USTĘPU 3 - SKREŚLENIE W § 23 UST. 7, WOBEC CZEGO DOTYCHCZASOWY UST. 8 OZNACZONO NUMEREM 7 - DODANIE § 26A2019-10-23 do dziś
319.06.2019R., REP. A NR 1787/2019, NOTARIUSZ EWA CZEKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI ORAZ §9 UST. 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI.2020-03-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-10-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-10-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIK2017-10-25 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW GRZEGORZ2017-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2020-03-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-03-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2017-10-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2017-10-25 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2017-10-25 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2017-10-25 do dziś
464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2017-10-25 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-10-25 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-10-25 do dziś
778 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2017-10-25 do dziś
878 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2017-10-25 do dziś
978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2017-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiAKT NOTARIALNY Z 27.10.2020 R., SPORZĄDZONY PRZEZ EWĘ CZEKAŁA NOTARIUSZA W WARSZAWIE W JEJ KANCELARII W WARSZAWIE (KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ BĄBKA EWA CZEKAŁA SPÓŁKA CYWILNA, UL. HOŻA 55 LOK. 11, 00-681 WARSZAWA) REP. A NR 2708/2020., 27.10.20202020-12-15 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.2020-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoJANIK2020-12-15 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW GRZEGORZ2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI HIDONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27.10.2020 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI PODJĘTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ EWĘ CZEKAŁĘ NOTARIUSZA W WARSZAWIE W JEJ KANCELARII W WARSZAWIE (KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ BĄBKA EWA CZEKAŁA SPÓŁKA CYWILNA, UL. HOŻA 55 LOK. 1, 00-681 WARSZAWA) W DNIU 27.10.2020 R. REP. A NR 2708/2020, 27.10.20202020-12-15 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów