DOBIEGNIEWSKA FUNDACJA ROZWOJU

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000693284
Numer REGON: 368159296
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-09-01
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2019-09-12
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10016/19/762]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2017-09-01 do dziś
3. NazwaDOBIEGNIEWSKA FUNDACJA ROZWOJU2019-08-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-09-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat STRZELECKO-DREZDENECKI gmina DOBIEGNIEW miejscowość DOBIEGNIEW2017-09-01 do dziś
2. Adresmiejscowość DOBIEGNIEW ulica UL. GORZOWSKA nr domu 5 kod pocztowy 66-520 poczta DOBIEGNIEW kraj POLSKA 2017-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103.08.2017R.,2017-09-01 do dziś
201.08.2019R.- ZMIANA: § 9;2019-09-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2017-09-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMIISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ2017-09-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2017-09-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU; W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB OSOBA PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONA.2017-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGACKI2017-09-01 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ROMAN2017-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy188 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2019-09-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-09-01 do dziś
270 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-09-01 do dziś
302 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2017-09-01 do dziś
481 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2017-09-01 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-09-01 do dziś
642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-09-01 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-09-01 do dziś
888 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2019-09-12 do dziś
996 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2019-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO, WYRÓWNYWANIE SZANS ŻYCIOWYCH OBYWATELI PAŃSTWA POLSKIEGO, MIESZKAJĄCYCH NA TERENACH WIEJSKICH, MAŁOMIASTECZKOWYCH I POWOJSKOWYCH ORAZ ZAPÓŹNIONYCH GOSPODARCZO; 2.WSPIERANIE, ORGANIZOWANIE POMOCY DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU, LUDZIOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, SAMOTNYM, CHORYM; 3. UPOWSZECHNIANIE NAUKI, WSPIERANIE SZKOLNICTWA, PROMOWANIE WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ; 4. GROMADZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH I ZASOBÓW MATERIALNYCH W CELU UTRZYMANIA I ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI; 5. ROZWIJANIE KONTAKTÓW Z KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI ŚRODOWISKAMI ZWIĄZANYMI Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH; 6. DZIAŁANIA NA RZECZ POSTAW PRO-EKOLOGICZNYCH, OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, KRAJOZNAWSTWA; 7. DZIAŁANIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI; 8. DZIAŁANIE NA RZECZ PROMOCJI W ORGANIZACJI WOLONTARIATU; 9.ZAPEWNIENIA ZORGANIZOWANEJ OPIEKI BYŁYM ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM, KTÓRZY UZYSKALI UPRAWNIENIA DO EMERYTURY WOJSKOWEJ LUB WOJSKOWEJ RENTY INWALIDZKIEJ, INWALIDOM WOJENNYM, WOJSKOWYM ORAZ KOMBATANTOM; 10.PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ; 11.DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY, KONSERWACJI ZABYTKÓW KULTURY I HISTORII NARODOWEJ; 12.DBAŁOŚĆ O ROZWÓJ KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ I OBIEKTY KULTU RELIGIJNEGO; 13. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI; 14. PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH BEZROBOCIEM; 15.PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM; 16.UPOWSZECHNIANIE WIEDZY NA RZECZ PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH I DEMOKRACJI; 17.DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE LUB FINANSOWO, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY W ZAKRESIE OPISANYM W POPRZEDNICH PUNKTACH; POZOSTAŁE CELE FUNDACJI OKREŚLONO W §7 PKT.OD 18 -43 STATUTU;2017-09-01 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów