WORK INN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000693256
Numer REGON: 368228519
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-09-05
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-07-01
Sygnatura akt[RDF/216168/20/759]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWORK INN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-09-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina MARKI miejscowość MARKI2020-03-17 do dziś
2. Adresmiejscowość MARKI ulica UL. SZCZYGLA nr domu 20 nr lokalu 2 kod pocztowy 05-270 poczta MARKI kraj POLSKA 2020-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.07.2017R., REP. A NR 2745/2017, NOTARIUSZ ROMAN TOKARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2017-09-05 do dziś
209.04.2019R., REP. A NR 1941/2019, NOTARIUSZ ROMAN TOKARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §1, §2, §5 UST.1, §7 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-04-25 do dziś
317.01.2020 R., REP. A NR 333/2020, NOTARIUSZ ROMAN TKACZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 22020-03-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-09-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-09-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURTSEVICH2019-04-25 do dziś
2. ImionaRAMAN2019-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.2019-04-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-04-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-09-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2017-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURTSEVICH2019-04-25 do dziś
2. ImionaRAMAN2019-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2019-04-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2019-04-25 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-04-25 do dziś
363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2019-04-25 do dziś
473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-04-25 do dziś
578 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-04-25 do dziś
679 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2019-04-25 do dziś
781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-04-25 do dziś
886 OPIEKA ZDROWOTNA2019-04-25 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2019-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów