BUS-CENTER TOMASZ GAD, SYLWIA GAD SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000692968
Numer REGON: 368132156
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-07-29
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/6363/20/860]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUS-CENTER TOMASZ GAD, SYLWIA GAD SPÓŁKA JAWNA2017-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina STRAWCZYN miejscowość STRAWCZYN2017-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość STRAWCZYN ulica UL. SPACEROWA nr domu 26B kod pocztowy 26-067 poczta STRAWCZYN kraj POLSKA 2017-08-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BUS-CENTER.COM.PL2017-08-31 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TOMASZGAD.PL2017-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.08.2017 R., REP. A 8799/2017, NOTARIUSZ MICHAŁ KASPEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. LEŚNA 1A/1.2017-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAD2017-08-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ PAWEŁ2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-08-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-08-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-08-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-08-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAD2017-08-31 do dziś
2. ImionaSYLWIA2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-08-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-08-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-08-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-08-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSZYSTKIM WSPÓLNIKOM.2017-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAD2017-08-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ PAWEŁ2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAD2017-08-31 do dziś
2. ImionaSYLWIA2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-08-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-08-31 do dziś
245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-08-31 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-08-31 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-08-31 do dziś
545 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-08-31 do dziś
629 10 C PRODUKCJA AUTOBUSÓW2017-08-31 do dziś
729 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-08-31 do dziś
831 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2017-08-31 do dziś
945 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2017-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 31.08.2017 DO 31.12.20172020-02-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-07-012020-07-29 do dziś