LA-VERDAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000692935
Numer REGON: 368475212
Numer NIP: 5512632332
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-10-09
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2023-03-10
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/17422/22/360]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA-VERDAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-10-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WADOWICKI gmina ANDRYCHÓW miejscowość ANDRYCHÓW2021-10-27 do dziś
2. Adresmiejscowość ANDRYCHÓW ulica UL. KRAKOWSKA nr domu 78 kod pocztowy 34-120 poczta ANDRYCHÓW kraj POLSKA 2021-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.08.2017 REP A NR 4193/2017 NOTARIUSZ GRZEGORZ WOLCZKO KANCELARIA NOTARIALNA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 20.09.2017 REP A NR 5107/2017 NOTARIUSZ GRZEGORZ WOLCZKO KANCELARIA NOTARIALNA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ-ZMIENIONO §12017-10-09 do dziś
218.01.2018 R. - REPERTORIUM A NR 345/2018, NOTARIUSZ GRZEGORZ WOLCZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ - ZMIANA: § 5, § 2 PKT 1, DODANIE PKT 43-56 W § 4.2018-03-07 do dziś
306.10.2021 R. PEPERTORIUM A NR 6060/2021, NOTARIUSZ ŁUKASZ BIES, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘTACH- ZMIENIONO: PAR.2 UST. 1, PAR.10 UST.2, DODANO: W PAR.4 PUNKTY 56,57,58 ORAZ PAR. 11 [1] SKREŚLONO PAR. 10 UST. 3,2021-10-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-10-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-10-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOT2023-03-10 do dziś
2. ImionaMAREK JÓZEF2023-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ2023-03-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-03-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2018-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport140000,00 ZŁ2018-03-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-10-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOT2023-03-10 do dziś
2. ImionaMAREK JÓZEF2023-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-03-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWSKA2017-10-09 do dziś
2. ImionaSANDRA BARBARA2017-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy108 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2017-10-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy108 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2017-10-09 do dziś
208 91 Z WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW2017-10-09 do dziś
308 92 Z WYDOBYWANIE TORFU2017-10-09 do dziś
408 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-10-09 do dziś
542 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2017-10-09 do dziś
642 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2017-10-09 do dziś
742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2017-10-09 do dziś
842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-10-09 do dziś
943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.06.2020 okres OD 09.10.2017 DO 31.12.20182020-06-05 do dziś
2data złożenia 05.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
3data złożenia 03.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów