L&I CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000692866
Numer REGON: 368143600
Numer NIP: 6772424571
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-08-30
Sygnatura akt[RDF/559807/23/541]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL&I CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. WŁADYSŁAWA SYROKOMLI nr domu 23 nr lokalu 1A kod pocztowy 30-102 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.08.2017 R. REP. A NR 1813/2017, NOTARIUSZ ARNOLD WALCZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE2017-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄTEK2017-08-31 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA NATALIA2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.000,00 ZŁ2023-04-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2017-08-31 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ WŁADYSŁAW2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.000,00 ZŁ2023-04-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTĘSIOROWSKI2023-04-03 do dziś
2. ImionaMACIEJ ZYGMUNT2023-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000,00 ZŁ2023-04-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-04-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2017-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2017-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄTEK2017-08-31 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA NATALIA2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTĘSIOROWSKI2017-08-31 do dziś
2. ImionaJAKUB WOJCIECH2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-08-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2021-05-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-08-31 do dziś
270 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-08-31 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-08-31 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-08-31 do dziś
582 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2017-08-31 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.12.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-14 do dziś
2data złożenia 15.12.2021 okres OD 03.08.2017 DO 31.12.20182021-12-15 do dziś
3data złożenia 13.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-13 do dziś
4data złożenia 13.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-13 do dziś
5data złożenia 30.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-14 do dziś
2OD 03.08.2017 DO 31.12.20182021-12-15 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-13 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-13 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-14 do dziś
2OD 03.08.2017 DO 31.12.20182021-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów