EWINNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000692778
Numer REGON: 368141505
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-06-11
Sygnatura akt[RDF/297626/21/841]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWINNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2017-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. LEGIONÓW nr domu 126-128 kod pocztowy 81-472 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2017-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 24 SIERPNIA 2017R., REP. A NR 4869/2017, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RAFAŁA KAPKOWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY UL. GARNCARSKIEJ 10/16C LOK.3.2017-08-31 do dziś
207.05.2020 R., REP. A NR 1815/2020, NOTARIUSZ RAFAŁ KAPKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU; ZM.: PAR.7 UST.1, PAR.8, PAR.92020-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3680601032017-08-31 do dziś
4. Numer KRS0000691712 2017-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.500.000,00 ZŁ2020-11-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-08-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego14500000,00 ZŁ2020-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST: 1) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE 2) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2017-08-31 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ROMAN2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKA KUŁAGA2017-08-31 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ANNA2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBICKA KAMIŃSKA2017-08-31 do dziś
2. ImionaDOMINIKA MARIA2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2017-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKRUSZEWSKI2020-05-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-27 do dziś
21. NazwiskoUZDROWSKI2020-01-23 do dziś
2. ImionaHENRYK2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-23 do dziś
31. NazwiskoORZEŁ2017-08-31 do dziś
2. ImionaROMUALD FELIKS2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy192 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2017-08-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-08-31 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-08-31 do dziś
347 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-08-31 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2017-08-31 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-08-31 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2017-08-31 do dziś
773 1 REKLAMA2017-08-31 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-08-31 do dziś
993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2019 okres OD 24.08.2017 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
2data złożenia 08.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
3data złożenia 11.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 24.08.2017 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.08.2017 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.08.2017 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów