A.A.I. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000692688
Numer REGON: 368197776
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-01-22
Sygnatura akt[RDF/275271/21/506]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.A.I. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-08-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH nr domu 10 kod pocztowy 00-656 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.06.2017, NOTARIUSZ MARTYNA GONSTAŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3882/20172017-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-08-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.650,00 ZŁ2017-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-30 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziały47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.350,00 ZŁ2017-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLACK ISRAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3679576992020-09-30 do dziś
4. Numer KRS0000687499 2020-09-30 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAMIT CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3678874962020-09-30 do dziś
4. Numer KRS0000687409 2020-09-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-08-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-08-30 do dziś
256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2017-08-30 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2017-08-30 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2017-08-30 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-08-30 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2017-08-30 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-08-30 do dziś
878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2017-08-30 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2017-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.01.2019 okres OD 27.06.2017 DO 31.12.20172019-02-05 do dziś
2data złożenia 23.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-23 do dziś
3data złożenia 28.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.06.2017 DO 31.12.20172019-02-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-23 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.06.2017 DO 31.12.20172019-02-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-22 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 28.08.2020 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI, NOTARIUSZ ANDRZEJ GLIŃSKI, MAŁGORZATA KANIA, ANDRZEJ GLIŃSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. JAWORZYŃSKA 7 LOK. 7, 00-634 WARSZAWA, AKT NOTARIALNY REP. A NR 1778/2020, 28.08.20202020-09-30 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacji,2020-09-30 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY Z LIKWIDATORÓW SAMODZIELNIE2020-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoHAKLAY2020-09-30 do dziś
2. ImionaAMIT2020-09-30 do dziś
21. NazwiskoZUBRZYCKI2021-01-12 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW GRZEGORZ2021-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-12 do dziś
31. NazwiskoEDRI2020-09-30 do dziś
2. ImionaITZHAK2020-09-30 do dziś
41. NazwiskoZUBRZYCKI2021-01-12 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW GRZEGORZ2021-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 28.08.2020 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI, NOTARIUSZ ANDRZEJ GLIŃSKI, MAŁGORZATA KANIA, ANDRZEJ GLIŃSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. JAWORZYŃSKA 7 LOK. 7, 00-634 WARSZAWA, AKT NOTARIALNY REP. A NR 1778/2020, 28.08.20202020-09-30 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów