EN-ENERGIA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000692569
Numer REGON: 368127155
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/308148/21/6]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEN-ENERGIA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2017-08-30 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. KS. ŚCIEGIENNEGO nr domu 3 kod pocztowy 40-114 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2017-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.08.2017R., REPERTORIUM A NR 5842/2017 NOTARIUSZ SATURNIN OCIESSA, KANCELARIA NOTARIALNA ŁUKSZ NOWAK, SATURNIN OCIESSA SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU UL. 3 MAJA 192017-08-30 do dziś
25.10.2017 R. REP. A NR 7746/2017, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SATURNINA OCIESSĘ, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SOSNOWCU PRZY UL. 3 MAJA 19. UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO. PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2017-11-28 do dziś
311.09.2018R., REP.A NR 6165/2018 , AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SATURNINA OSIESSĄ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SOSNOWCU PRZY UL.3 MAJA 19 UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ,PRZYJĘTO NOWĄ TREŚC AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI;2018-10-24 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.07.2019R., REPERTORIUM A NR 4394/2019, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SATURNINA OCIESSĘ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SOSNOWCU PRZY UL. 3 MAJA 19 ZMIENIONO: 1. § 14 UST. 4 OTRZYMUJE NUMERACJĘ UST. 5 2. § 14 UST. 5 (ZMIENIONEJ NUMERACJI) PKT OD 7) DO 20) OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIĄ NUMERACJĘ OD 8) DO 21) I PUNKTY 9), 10), 11), 12), 16), 17), 18) 3. § 25 UST. 1 PKT 3) 4. § 25 UST. 2 PKT 12, PKT 13, PKT 14, PKT 15 5. § 25 UST. 3 PKT 1) 6. § 30 UST. 1 7. § 30 UST. 2 8. § 30 UST. 2 PKT 1) USUNIĘTO: 1. § 25 UST. 1 PKT 4) DODANO: 1. § 14 UST.4 (WEDŁUG NOWEJ NUMERACJI) 2. § 14 UST. 5 PKT 7)(WEDŁUG NOWEJ NUMERACJI)2019-09-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-08-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA2017-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2405246972017-08-30 do dziś
4. Numer KRS0000271562 2017-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały116 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5800,00 ZŁ2018-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-08-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5800,00 ZŁ2018-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-08-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.2017-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZEWSKA2017-08-30 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2017-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2017-08-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy161 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2017-08-30 do dziś
262 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2017-08-30 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-08-30 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2017-08-30 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2017-08-30 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2017-08-30 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2017-08-30 do dziś
863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-08-30 do dziś
982 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2017-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.08.2017 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
2data złożenia 04.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
3data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.08.2017 DO 31.12.20182019-08-29 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.08.2017 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów