ENERGA+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000692376
Numer REGON: 368435610
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-10-04
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-10-08
Sygnatura akt[RDF/344907/21/507]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGA+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-10-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat GOŁDAPSKI gmina GOŁDAP miejscowość GOŁDAP2017-10-04 do dziś
2. Adresmiejscowość GOŁDAP ulica UL. STREFOWA nr domu 1 kod pocztowy 19-500 poczta GOŁDAP kraj POLSKA 2017-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.05.2017R., REP.A NR 1553/2017, NOTARIUSZ JANUSZ PAWEŁ ANTONIK, KANCELARIA NOTARIALNA W GOŁDAPI2017-10-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-10-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-10-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBECZ2017-10-04 do dziś
2. ImionaPIOTR TOMASZ2017-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000,00 ZŁ2017-10-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBECZ2017-10-04 do dziś
2. ImionaURSZULA2017-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.000,00 ZŁ2017-10-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANUSZKIEWICZ2017-10-04 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2017-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ2017-10-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-04 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUKLEWICZ2017-10-04 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ADAM2017-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ2017-10-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2017-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport120000,00 ZŁ2017-10-04 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-10-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUKLEWICZ2017-10-04 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ADAM2017-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-10-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2017-10-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2017-10-04 do dziś
233 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2017-10-04 do dziś
346 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2017-10-04 do dziś
447 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2018 okres OD 04.10.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
2data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
4data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.10.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
2OD 04.10.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.10.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
2OD 04.10.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów