A PLUS QUALITY OF LIFE OUTDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000692354
Numer REGON: 368118423
Numer NIP: 8621644057
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2023-06-05
Sygnatura akt[RDF/494382/23/741]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA PLUS QUALITY OF LIFE OUTDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat JANOWSKI gmina MODLIBORZYCE miejscowość MODLIBORZYCE2017-08-30 do dziś
2. Adresmiejscowość MODLIBORZYCE ulica UL. ZABORSKA nr domu 1 kod pocztowy 23-310 poczta MODLIBORZYCE kraj POLSKA 2017-08-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAdrespocztyelektronicznejSTACHURSKI.TOMASZ89@GMAIL.COM2017-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.06.2017 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ UBA, KANCELARIA NOTARIALNA W STALOWEJ WOLI, REPERTORIUM A NR 4765/2017. 11.07.2017 R., NOTARIUSZ JOANNA KOPTYRA, KANCELARIA NOTARIALNA W STALOWEJ WOLI, REPERTORIUM A NR 1069/2017 DODANO § 6 PKT 51, ZMIANA § 8 UST. 1, § 12 UST. 2, § 17 UST. 3, § 23.2017-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-08-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVEN2017-08-30 do dziś
2. ImionaELIANE SUZANNE2017-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2017-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROEVENS2017-08-30 do dziś
2. ImionaPHILIP RENE2017-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2017-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHURSKI2017-08-30 do dziś
2. ImionaJACEK BARTŁOMIEJ2017-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2017-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-30 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHURSKI2017-08-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ2017-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2017-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2017-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-08-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, A PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHURSKI2017-08-30 do dziś
2. ImionaJACEK BARTŁOMIEJ2017-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHURSKI2017-08-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ2017-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2017-08-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-08-30 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-08-30 do dziś
325 11 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2017-08-30 do dziś
425 62 OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2017-08-30 do dziś
533 12 NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2017-08-30 do dziś
641 10 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-08-30 do dziś
743 11 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-08-30 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-08-30 do dziś
968 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-26 do dziś
2data złożenia 26.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-26 do dziś
3data złożenia 15.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
4data złożenia 12.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-12 do dziś
5data złożenia 04.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-04 do dziś
6data złożenia 05.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów