ARTHORSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 17:30:56
Numer KRS: 0000692327
Numer REGON: 368143504
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-28
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-08-23
Sygnatura akt[RDF/324996/21/148]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTHORSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-08-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WIERTNICZA nr domu 99 kod pocztowy 02-952 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-08-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAdrespocztyelektronicznejANETA.SAPILAK@ARTHORSE.PL2017-08-28 do dziś
4. Adres strony internetowejAdresstronyinternetowejWWW.ARTHORSE.PL2017-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.08.2017 R.2017-08-28 do dziś
207.03.2021R. ZMIANA: §5, §62021-04-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-08-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAPILAK2017-08-28 do dziś
2. ImionaANETA EWA2017-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały578 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28 900,00 ZŁOTYCH2021-04-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego29000,00 ZŁ2021-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-08-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIUL2017-08-28 do dziś
2. ImionaRYSZARD JAROSŁAW2017-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAPILAK2017-08-28 do dziś
2. ImionaANETA EWA2017-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2017-08-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2017-08-28 do dziś
218 2 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2017-08-28 do dziś
347 63 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-08-28 do dziś
447 89 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2017-08-28 do dziś
558 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2017-08-28 do dziś
659 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2017-08-28 do dziś
759 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2017-08-28 do dziś
877 4 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2017-08-28 do dziś
982 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2017-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2018 okres OD 28.08.2017 DO 31.12.20172018-07-08 do dziś
2data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
3data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
4data złożenia 23.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.08.2017 DO 31.12.20172018-07-08 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.08.2017 DO 31.12.20172018-07-08 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów