GRZEMAART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000692248
Numer REGON: 368111094
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-29
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-10-10
Sygnatura akt[RDF/439474/22/361]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-08-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZEMAART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-08-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE2017-08-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica UL. ZAGNAŃSKA nr domu 151 kod pocztowy 25-563 poczta KIELCE kraj POLSKA 2017-08-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAdrespocztyelektronicznejBIURO@GRZEMAART.PL2017-08-29 do dziś
4. Adres strony internetowejAdresstronyinternetowejGRZEMAART.PL2017-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.05.2017 R., REP. A 7724/2017, NOTARIUSZ MARIUSZ ŻELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, AL. IX WIEKÓW KIELC 6 LOK. 13.2017-08-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEMAART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3680701072017-08-29 do dziś
4. Numer KRS0000691662 2017-08-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEUWSTRATEN2017-08-29 do dziś
2. ImionaMAARTEN2017-08-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-08-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-08-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-08-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-08-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-08-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100,00 ZŁ2017-08-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego39 500,00 ZŁ2017-08-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego39 500,00 ZŁ2017-08-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-08-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHOCKI2017-08-29 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ TOMASZ2017-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-08-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-08-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-08-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-08-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-08-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100,00 ZŁ2017-08-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego39 500,00 ZŁ2017-08-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego39 500,00 ZŁ2017-08-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-08-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-08-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTE KOMPLEMENTARIUSZ.2017-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEMAART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3680701072017-08-29 do dziś
4. Numer KRS0000691662 2017-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-08-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-08-29 do dziś
247 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-08-29 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-08-29 do dziś
446 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2017-08-29 do dziś
547 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2017-08-29 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-08-29 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-08-29 do dziś
846 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2017-08-29 do dziś
946 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2017-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2018 okres OD 29.08.2017 DO 29.12.20172018-07-12 do dziś
2data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-27 do dziś
3data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
4data złożenia 10.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.08.2017 DO 29.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów