EN-ENERGIA III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000692185
Numer REGON: 368150160
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-09-01
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-07-07
Sygnatura akt[RDF/402446/22/243]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEN-ENERGIA III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-09-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2017-09-01 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. KS. ŚCIEGIENNEGO nr domu 3 kod pocztowy 40-114 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2017-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.08.2017 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SATURNINA OCIESSĘ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ ŁUKASZ NOWAK, SATURNIN OCIESSA SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU PRZY UL. 3 MAJA 19, REPERTORIUM A NUMER 5847/2017.2017-09-01 do dziś
21) 05.10.2017R., REPERTORIUM A NR 7750/2017, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SATURNINA OCIESSĘ, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SOSNOWCU PRZY UL. 3 MAJA 19 UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO EN-ENERGIA III SP. Z O.O. PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO EN-ENERGIA III SP. Z O.O. 2) 29.11.2017R. REP. A NR 9175/2017, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SATURNINA OCIESSĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU- PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2017-11-30 do dziś
306.11.2018R., REP. A NR 7512/2018, NOTARIUSZ SATURNIN OCIESSA, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU, ZMIENIONO CAŁĄ TREŚĆ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2018-11-23 do dziś
409.07.2019R. REPERTORIUM A NR 4398/2019, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SATURNINA OCIESSĘ, PROWADZĄCEGO KANCELARIE NOTARIALNĄ W SOSNOWCU PRZY UL. 3 MAJA 19 DOKONANO ZMIANY, DODANIA, USUNIĘCIA NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW W DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI EN-ENERGIA III SP. Z O.O. §14 UST.4, §14 UST.5, §25 UST.1 PKT 3) I 4), §25 UST.2 PKT OD 12) DO 15), §25 UST.3 PKT 1), §30 UST.1, §30 UST.2, §30 UST.2 PKT 1)2019-08-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-09-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-09-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA2017-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2405246972017-09-01 do dziś
4. Numer KRS0000271562 2017-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały116 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5800,00 ZŁ2018-03-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-09-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5800,00 ZŁ2018-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-09-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 2) JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU2017-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIDUCH2022-06-15 do dziś
2. ImionaTADEUSZ ALOJZY2022-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-06-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2017-09-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy161 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2017-09-01 do dziś
262 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2017-09-01 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-09-01 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2017-09-01 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2017-09-01 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2017-09-01 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-09-01 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-09-01 do dziś
982 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.08.2017 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2data złożenia 05.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
3data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
4data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.08.2017 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów