ART IN VERTIGO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-21 godz. 11:54:12
Numer KRS: 0000691746
Numer REGON: 368063596
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-23
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-01-10
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/22183/21/33]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-08-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART. IN VERTIGO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-08-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2020-03-10 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. MAGNOLIOWA nr domu 21 kod pocztowy 60-175 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.06.2017 R., REP.A NR 2.551/2017, NOTARIUSZ PAULINA TOMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. BÓŻNICZA 15/112017-08-23 do dziś
228.01.2020 R., NR REP. A 340/2020, NOTARIUSZ PAULINA TOMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. BÓŻNICZA 15/11, ZMIENIONO §3 ORAZ §6 UMOWY , USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2020-03-10 do dziś
325.08.2021 R., REP. A NR 4649/2021, NOTARIUSZ PAULINA TOMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 6 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2022-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaART. IN VERTIGO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3673262082017-08-23 do dziś
4. Numer KRS0000678962 2017-08-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRELA2017-08-23 do dziś
2. ImionaDANUTA EWA2017-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-08-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-08-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-08-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-08-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-08-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.000,00 ZŁ2017-08-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.000,00 ZŁ2017-08-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.000,00 ZŁ2017-08-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-08-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDBALSKA2017-08-23 do dziś
2. ImionaANITA MARIA2017-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-08-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-08-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-08-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-08-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-08-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2017-08-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2017-08-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2017-08-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-08-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-08-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ2017-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaART. IN VERTIGO DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3673262082017-08-23 do dziś
4. Numer KRS0000678962 2017-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNIEDBALSKI2020-03-10 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2020-03-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-03-10 do dziś
21. NazwiskoTRELA2020-03-10 do dziś
2. ImionaDANUTA EWA2020-03-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-03-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2020-03-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2020-03-10 do dziś
246 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2020-03-10 do dziś
346 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2020-03-10 do dziś
446 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2020-03-10 do dziś
546 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2020-03-10 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-03-10 do dziś
773 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2020-03-10 do dziś
846 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2022-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2018 okres OD 23.08.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2data złożenia 18.07.2018 okres OD 23.08.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
3data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
4data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.08.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 23.08.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-28 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.08.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 23.08.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-28 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów