ENEKTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000691736
Numer REGON: 368066910
Numer NIP: 9721277535
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-23
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-10-12
Sygnatura akt[RDF/348363/21/832]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEKTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SUCHY LAS miejscowość SUCHY LAS2017-08-23 do dziś
2. Adresmiejscowość SUCHY LAS ulica UL. NEKTAROWA nr domu 11 kod pocztowy 62-002 poczta SUCHY LAS kraj POLSKA 2017-08-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@ENEKTA.EU2017-08-23 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ENEKTA.EU2017-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.08.2017 R.2017-08-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-08-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEMSKI2017-08-23 do dziś
2. ImionaLESZEK STANISŁAW2017-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 DZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2017-08-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-08-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-08-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEMSKI2017-08-23 do dziś
2. ImionaLESZEK STANISŁAW2017-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-08-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-08-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 19 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2017-08-23 do dziś
246 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2017-08-23 do dziś
346 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2017-08-23 do dziś
446 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2017-08-23 do dziś
568 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-08-23 do dziś
663 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2017-08-23 do dziś
768 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2017-08-23 do dziś
870 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2017-08-23 do dziś
973 1 REKLAMA2017-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.07.2018 okres OD 23.08.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
2data złożenia 07.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-08 do dziś
3data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
4data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.08.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-08 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.08.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-08 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów