EXCHANGE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000691495
Numer REGON: 368061232
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-12-10
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/37788/20/3]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCHANGE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-08-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PL. SOLNY nr domu 20 kod pocztowy 50-063 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuEXCHANGE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ2017-08-22 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-08-22 do dziś
3. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PL. SOLNY nr domu 14A nr lokalu 6 kod pocztowy 50-062 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-08-22 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.08.2017 R.2017-08-22 do dziś
227.11.2018 R., NOTARIUSZ WOJCIECH ANDRZEJ NOWAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY RUSKIEJ NR 2, REPERTORIUM A NR 9132/2018 - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA2019-02-06 do dziś
308.07.2019 R., NOTARIUSZ ADAM BILIŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY ŚWIĘTEGO ANTONIEGO 26, REPERTORIUM A NR 3094/2019 - ZMIENIONO §12 UST.6 UMOWY SPÓŁKI2019-08-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBICZ2017-08-22 do dziś
2. ImionaADAM2017-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 (SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2019-10-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAĆKOWIAK2019-02-06 do dziś
2. ImionaKAJETAN IWO2019-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 (SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2019-10-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15000,00 ZŁ2019-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-08-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-08-22 do dziś
263 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2017-08-22 do dziś
366 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2017-08-22 do dziś
473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-08-22 do dziś
562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2017-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji13.10.2020 R., UCHWAŁA W POSTACI AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZA ADAMA BILIŃSKIEGO, REPERTORIUM A NR 4156/2020. UCHWAŁA Z DNIA 13.10.2020 R. O NR 2 PODJĘTA ZE SKUTKIEM NA DZIEŃ 31.10.2020 R.,2020-12-10 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY LIKWIDATOR MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2020-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoBICZ2020-12-10 do dziś
2. ImionaADAM2020-12-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-10 do dziś
21. NazwiskoMAĆKOWIAK2020-12-10 do dziś
2. ImionaKAJETAN IWO2020-12-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności13.10.2020 R., UCHWAŁA W POSTACI AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZA ADAMA BILIŃSKIEGO, REPERTORIUM A NR 4156/2020. UCHWAŁA Z DNIA 13.10.2020 R. O NR 2 PODJĘTA ZE SKUTKIEM NA DZIEŃ 31.10.2020 R.,2020-12-10 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów