ENDOKTORZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000691394
Numer REGON: 368047947
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-21
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-05-28
Sygnatura akt[RDF/294391/21/709]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDOKTORZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2017-08-21 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO nr domu 24 nr lokalu 5A kod pocztowy 80-376 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2017-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.08.2017 R.2017-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-08-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBOŁOŃCZYK2017-08-21 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PIOTR2017-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH2017-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERENDT OBOŁOŃCZYK2017-08-21 do dziś
2. ImionaMONIKA2017-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH2017-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGNACIŃSKA SZYMAŃSKA2017-08-21 do dziś
2. ImionaMARIA ELŻBIETA2017-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH2017-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-21 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKA GRABAN2017-08-21 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARIA2017-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH2017-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-21 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUBIŃSKA2017-08-21 do dziś
2. ImionaMONIKA RENATA2017-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH2017-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-08-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBOŁOŃCZYK2017-08-21 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PIOTR2017-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-08-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERENDT OBOŁOŃCZYK2017-08-21 do dziś
2. ImionaMONIKA2017-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-08-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGNACIŃSKA SZYMAŃSKA2017-08-21 do dziś
2. ImionaMARIA ELŻBIETA2017-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-08-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKA GRABAN2017-08-21 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARIA2017-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-08-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-21 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUBIŃSKA2017-08-21 do dziś
2. ImionaMONIKA RENATA2017-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-08-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2017-08-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-08-21 do dziś
286 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-08-21 do dziś
382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2017-08-21 do dziś
486 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2017-08-21 do dziś
586 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2017-08-21 do dziś
686 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2017-08-21 do dziś
786 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2017-08-21 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-08-21 do dziś
947 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2019 okres OD 21.08.2017 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
2data złożenia 10.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
3data złożenia 28.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów