EMPOL GORLICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000691165
Numer REGON: 367316109
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-21
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/396121/22/374]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3673161092017-08-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPOL GORLICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat GORLICKI gmina GORLICE miejscowość GORLICE2017-08-21 do dziś
2. Adresmiejscowość GORLICE ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 7 kod pocztowy 38-300 poczta GORLICE kraj POLSKA 2017-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.04.2017R. - UMOWA SPÓŁKI AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA BUCHMANA, Z KAN. NOT. W NOWYM SĄCZU REP. A NR 2871/2017. 20.06.2017R. - ZMIANA UMOWY W PKT XI AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA BUCHMANA, Z KAN. NOT. W NOWYM SĄCZU REP. A NR 4976/2017. 28.07.2017R. - ZMIANA UMOWY W PKT X AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA BUCHMANA, Z KAN. NOT. W NOWYM SĄCZU REP. A NR 6116/2017.2017-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółka15 (PIĘTNAŚCIE) LAT2017-08-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-08-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH „EMPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON4928414162017-08-21 do dziś
4. Numer KRS0000161307 2017-08-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 019 824,00 ZŁ2022-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-05-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2019824,00 ZŁ2017-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12014824,00 ZŁ2017-08-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-08-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM I NIEMAJĄTKOWYM, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ UMÓW UPOWAŻNIENI SĄ: - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE2017-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAURER2017-08-21 do dziś
2. ImionaMARCIN JÓZEF2017-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-08-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2017-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoORZEŁ2017-08-21 do dziś
2. ImionaPIOTR ZBIGNIEW2017-08-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-21 do dziś
21. NazwiskoPIETRUŚ2017-08-21 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2017-08-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-21 do dziś
31. NazwiskoMAURER2017-08-21 do dziś
2. ImionaLEON2017-08-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMAURER2017-08-21 do dziś
2. ImionaKATARZYNA WERONIKA2017-08-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-08-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2017-08-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2017-08-21 do dziś
238 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2017-08-21 do dziś
338 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2017-08-21 do dziś
438 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2017-08-21 do dziś
538 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2017-08-21 do dziś
646 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.06.2018 okres OD 21.08.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
2data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3data złożenia 12.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-12 do dziś
4data złożenia 30.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
5data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.08.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-12 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.08.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-12 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów