BREMA BOATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000691075
Numer REGON: 368070308
Numer NIP: 5242837891
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-18
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-10-27
Sygnatura akt[RDF/359280/21/270]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBREMA BOATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNIK miejscowość ŚWIDNIK2018-02-09 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIDNIK ulica UL. ALEJA LOTNIKÓW POLSKICH nr domu 1 kod pocztowy 21-045 poczta ŚWIDNIK kraj POLSKA 2018-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.07.2017 R.2017-08-18 do dziś
202.01.2018 R. ZMIANA: § 2, § 3, § 42018-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-08-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWTOREK2018-02-09 do dziś
2. ImionaPIOTR KAZIMIERZ2018-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ2018-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMACIUK2018-02-09 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PAWEŁ2018-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ2018-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻMUREK2018-02-09 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2018-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 000,00 ZŁ2018-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-08-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMACIUK2018-02-09 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PAWEŁ2018-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy130 12 Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH2018-02-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-08-18 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-08-18 do dziś
345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2017-08-18 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2017-08-18 do dziś
553 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2017-08-18 do dziś
655 ZAKWATEROWANIE2017-08-18 do dziś
758 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2017-08-18 do dziś
861 TELEKOMUNIKACJA2017-08-18 do dziś
962 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2017-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.03.2020 okres OD 18.08.2017 DO 31.12.20182020-03-04 do dziś
2data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3data złożenia 27.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.08.2017 DO 31.12.20182020-03-04 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów