EMTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000691019
Numer REGON: 368069647
Numer NIP: 7010710505
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-17
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-10-12
Sygnatura akt[RDF/347346/21/586]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-08-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. POZNAŃSKA nr domu 23 nr lokalu 6 kod pocztowy 00-685 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-08-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejEMTRADE2017@GMAIL.COM2017-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.07.2017R., REP. A NR 2182/2017, NOTARIUSZ ARTUR OMELAN, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU2017-08-17 do dziś
223.03.2021 R., REP. A NR 1505/2021, NOTARIUSZ ARTUR OMELAN, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU 09-400 UL. STARY RYNEK 13, ZMIANA §7 PKT 12021-07-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-08-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKI2017-08-17 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ.2017-08-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOBIJASZ2017-08-17 do dziś
2. ImionaANNA2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2021-07-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASKA2021-07-08 do dziś
2. ImionaROMUALD STANISŁAW2021-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2021-07-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-07-08 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻURAWSKI2021-07-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PIOTR2021-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2021-07-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-07-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-08-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2017-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKI2017-08-17 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-08-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2017-08-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-08-17 do dziś
235 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2017-08-17 do dziś
346 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2017-08-17 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-08-17 do dziś
546 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2017-08-17 do dziś
646 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2017-08-17 do dziś
746 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2017-08-17 do dziś
846 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2017-08-17 do dziś
946 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2021-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2019 okres OD 17.08.2017 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
2data złożenia 30.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
3data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.08.2017 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.08.2017 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów