GS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000690946
Numer REGON: 368040833
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-08-17
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-04-06
Sygnatura akt[RDF/375157/22/857]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-08-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-03-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PL. SOLNY nr domu 14 nr lokalu 3 kod pocztowy 50-062 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.07.2017R., REPERTORIUM A NR 2669/2017, NOTARIUSZ BEATA GNIEWEK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. OFIAR OŚWIĘCIMSKICH 41/43 LOK. 2992017-08-17 do dziś
218.01.2018R., NOTARIUSZ BEATA GNIEWEK, KANCELARIA NOTARIALNA UL. OFIAR OŚWIĘCIMSKICH 41/43 LOK. 229 WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 263/2018 ZMIANA: § 6, § 7; UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2018-02-09 do dziś
328.02.2020R., NOTARIUSZ BEATA GNIEWEK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCLAWIU UL. OFIAR OŚWIĘCIMSKICH 41/43 LOK. 229, REPERTORIUM A NR 1009/2020 ZMIANA: § 3 UST.1, § 16 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2020-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-08-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-08-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKÓLSKI2017-08-17 do dziś
2. ImionaJACEK ANDRZEJ2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały333.037 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.651.850,00 ZŁ (SZESNAŚCIE MILIONÓW SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2019-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRĘDYSA2017-08-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KRZYSZTOF2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały396.044 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.802.200,00 ZŁ (DZIEWIĘTNAŚCIE MILIONÓW OSIEMSET DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE ZŁOTYCH)2019-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKÓLSKI2018-02-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF KAMIL2018-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały117.013 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.850.650,00 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2019-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-09 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRĘDYSA2018-02-09 do dziś
2. ImionaMARCIN JAKUB2018-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały54.006 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.700.300,00 ZŁ (DWA MILIONY SIEDEMSET TYSIĘCY TRZYSTA ZŁOTYCH)2019-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego45005000,00 ZŁ2018-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport145000000,00 ZŁ2018-02-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-08-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY JEDYNY CZLONEK ZARZĄDU PEŁNI FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU I JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD NIE JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKÓLSKI2017-08-17 do dziś
2. ImionaJACEK ANDRZEJ2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-08-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRĘDYSA2017-08-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KRZYSZTOF2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-08-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-08-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2017-08-17 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2017-08-17 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-08-17 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-08-17 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-08-17 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-08-17 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2017-08-17 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-08-17 do dziś
969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.08.2017 DO 30.09.20182019-04-15 do dziś
2data złożenia 11.04.2020 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-04-11 do dziś
3data złożenia 06.04.2022 okres OD 01.10.2019 DO 30.09.20202022-04-06 do dziś
4data złożenia 06.04.2022 okres OD 01.10.2020 DO 30.09.20212022-04-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-04-11 do dziś
2OD 01.10.2019 DO 30.09.20202022-04-06 do dziś
3OD 01.10.2020 DO 30.09.20212022-04-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2021-08-30 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE POPRZEZ PRZEJĘCIE, TJ. PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK AVENIR MEDICAL SP. Z O.O., LENSVISION SP. Z O.O. ORAZ SESTO DEVELOPMENT SP. Z O.O. JAKO SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA SPÓŁKĘ GS INVESTMENT SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 492 PAR. 1 PKT 1 KSH Z UWZGLĘDNIENIEM PROCEDURY UPROSZCZONEJ POŁĄCZENIA UREGULOWANEJ W ART. 516 PAR. 6 KSH, M.IN. NIE WYSTĄPIŁ OBOWIĄZEK BADANIA PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA PLANU POŁĄCZENIA. W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM POPRZEZ PRZEJĘCIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH, NIE DOKONANO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ NIE PODJĘŁO UCHWAŁY O POŁĄCZENIU W ZWIĄZKU Z BRAKIEM TAKIEGO WYMOGU, ZGODNIE Z ART. 516 PAR. 6 W ZW. Z ART. 516 PAR. 1 KSH. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU ZOSTAŁY PODJĘTE: 21.06.2021 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW AVENIR MEDICAL SP. Z O.O. (REP. A 2338/2021), 21.06.2021 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW LENSVISION SP. Z O.O. (REP. A 2342/2021) ORAZ 21.06.2021 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SESTO DEVELOPMENT SP. Z O.O. (REP. A 2346/2021)., 21.06.2021, NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW AVENIR MEDICAL SP. Z O.O., NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW LENSVISION SP. Z O.O., NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SESTO DEVELOPMENT SP. Z O.O.2021-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów